Prime Minister of the Empire of Japan

From Exordium Wiki
Jump to navigation Jump to search
Portrait Name Term of office Political party Emperor
Fumimaro Konoe
(1891-1961)
1940 1941 Taisei Yokusankai
Hirohito
r. 1926-1989
Naruhiko Higashikuni
(1887-1990)
1941 1943 Independent
Fumimaro Konoe
(1891-1961)
1943 1944 Taisei Yokusankai
Kichisaburo Nomura †
(1887-1947)
1944 1947
Killed
Taisei Yokusankai
Okinori Kaya
(1889-1977)
1947 1953 Taisei Yokusankai
Shiina Etsusaburō
(1898-1979)
1953 1957 Taisei Yokusankai
Naoki Hoshino
(1892-1978)
1957 1958 Taisei Yokusankai
Inejiro Asanuma †
(1898-1961)
1958 1961
Killed in coup
Taisei Yokusankai
Akira Muto
(1892-1961)
1961 1961 Independent
Nobusuke Kishi
(1896-1987)
1961 1973 Taisei Yokusankai
Ryoichi Sasakawa
(1899-1995)
1973 1976 Taisei Yokusankai
Takeo Fukuda
(1905-1995)
1976 1978 Taisei Yokusankai
Kakuei Tanaka
(1918-1993)
1978 1980 Taisei Yokusankai
Takeo Fukuda
(1905-1995)
1980 1981 Taisei Yokusankai
Ichiro Ozawa
(b. 1942)
1981 1983 Taisei Yokusankai
Masashi Ishibashi
(1924-2019)
1983 1986 Taisei Yokusankai
Koichi Sugiyama
(b. 1931)
1986 1987 Taisei Yokusankai
Shintaro Abe
(1924-1991)
1987 1988 Taisei Yokusankai
Yoshiro Mori
(b. 1937)
1988 1990 Taisei Yokusankai
Akihito
r. 1989-
Morihiro Hosokawa
(b. 1938)
1990 1996 Kokumin Shinto
Yohei Kono
(b. 1937)
1996 1998 Kokumin Shinto
Kenya Fujimori
(b. 1938)
1998 2002 Taisei Yokusankai
Junichiro Koizumi
(b. 1942)
2002 2007 Taisei Yokusankai
Yuriko Koike
(b. 1952)
2007 2010 Taisei Yokusankai
Nobuo Kishi
(b. 1959)
2010 2013 Taisei Yokusankai
Yuriko Koike
(b. 1952)
2013 2019 Taisei Yokusankai
Shinjiro Koizumi
(b. 1981)
2019 - Taisei Yokusankai